Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Jedinstveni program obrade podataka


Na osnovu čl. 20. i čl. 28. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine (“Službeni glasnik BiH“, br. 10/12 i 18/13) direktor Agencije za statistiku BiH donosi 


„JEDINSTVENI PROGRAM OBRADE PODATAKA POPISA STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2013. GODINE“


Jedinstvenim programom se uređuje proces obrade podataka popisa; redoslijed izvršavanja koraka u postupku određivanja stalnog (rezidentnog) stanovništva; način izvođenja konačne baze podataka koja će se koristiti za statističke obrade i objave (diseminaciju) statičkih podataka prikupljenih popisom.

Cilj jedinstvenog programa je definisati okvir obrade podataka popisa u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine (u daljem tekstu: Zakon o popisu), Metodologijom za pripremu, organizovanje i provođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini  2013. godine (u daljem tekstu: Metodologija) i slijedećim međunarodnim standardima i preporukama:

  • Međunarodne preporuke za popise stanovništva i domaćinstava koje definišu UNECE i Eurostat, a koje je odobrila Konferencija evropskih statističara kao Preporuke za Popise stanovništva i domaćinstava 2010. i uputama Međunarodnog monitoring tima (u daljem tekstu: IMO tim);
  • Odredbu (EK) 763/2008 o popisima stanovništva i domaćinstava, te mjere implementacije;
  • Odredbu (EK) 1201/2009 tehničke specifikacije obilježja i njihova distribucija;
  • Osnovna načela zvanične statistike, usvojena od strane Statističke komisije UN, kao i sa Kodeksom prakse evropske statistike proglašen od strane Evropske komisije;
  • Standardi zaštite i povjerljivosti podataka, kako je dato u Konvenciji o zaštiti pojedinca, a u vezi sa automatskom obradom ličnih podataka Vijeća Evrope, kao i sa važećim relevantnim odredbama Evropske unije;
  • Preporuke IMO tima datim u 20. i 21. Izvještaju;
  • Pismu predsjedavajućeg IMO tima, sa preporukama za rješavanje otvorenih pitanja, upućenog 16.6.2015. Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Program možete pogledati ovdje.