Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

PRISTUP PUBLIKACIJAMA - Cjenovnik

Index Naslova
PRISTUP PUBLIKACIJAMA
Cjenovnik
Sve stranice
Na osnovu člana 21. stav 2. Zakona o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04), direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA I VISINI NAKNADE ZA USLUGE I PUBLIKACIJE

AGENCIJE ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVNE

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se vrste i visine naknada, način plaća­nja te evidentira­nje obračunate i naplaćene naknade za usluge i publikacije koje Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) obavlja i naplaćuje od korisnika usluga i publikacija.

Član 2.

Usluge se odnose na davanje podataka koji se zvanično ne objavljuju osim na pismeni zahtjev korisnika.

Član 3

Usluge Agencije čine poslovi koji se odnose na obradu zahtjeva korisnika za određene statističke preračune i analize na osnovu podataka koji su prikupljeni ili publikovani, kao i obavljanje posebnih poslova po zahtjevu korisnika koji zahtjevaju dodatni rad Agencije.

Vrste i visina naknada za usluge utvrđene su u članu 11. ovog pravilnika.

Član 4.

Publikacija Agencije predstavlja štampano djelo statističkih rezultata i metodologija koji se primjenjuju i objavljuju u oblicima koji su pristupačni širokom krugu korisnika, u pisanom i elektronskom obliku.

Vrste i visina naknada za publikacije utvrđene su u članu 10. ovog pravilnika.

Član 5.

Usluge i publikacije Agencije može uz naknadu dobiti svako pravno i fizičko lice (u da­lj­em tekstu: korisnik).

Član 6.

Direktor Agencije odgovoran je za potpuno i blagovremeno uplaćivanje svih naknada i prihoda na Jedinstveni račun Trezora institucija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Trezor).

II. NAKNADA ZA PUBLIKACIJE I USLUGE

Član 7.

Korisnik može na osnovu zahtjeva, uz naknadu, dobiti podatke iz Agencije u obliku izvatka, ispisa, kopije, knjige i u elektronskom obliku ( na disketi 1,4 MB, ZIP-disketi 100 MB i na CD-u).

Zahtjev iz stava 1. ovog člana mora sadržavati sljedeće podatke:

  • da je u pismenom obliku,
  • da ima dovoljno podataka o prirodi ili sadržaju informacije (usluge) koja se traži,
  • ime, prezime i adresu (za fizička lica) odnosno naziv i sjedište (za pravna lica) podnosioca zahtjeva.
Član 8.

Publikacije se mogu nabaviti:

  • kupovinom u Agenciji
  • narudžbom Agenciji putem pošte, telefaksom i e-mailom .

Član 9.

Obrada zahtjeva vrši se u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine .

Član 10.

Vrste i visina naknada za prodate publikacije utvrđena je prema s­ljedećem cjenovniku, i to

Red.

Br.

Opis publikacije (vrste)


Cijena u KM za

korisnike u BiH

Cijena u EUR za

korisnike u inostranstvu


STATISTIČKE PUBLIKACIJE

1


Mjesečne/ Kvartalne publikacije


10,00

10,00

2


Saopštenje
- do 10 stranica
- 10 stranica i više


5,00
10,00

5,00
10,00

3


Godišnji tematski bilteni


15,00

15,00

4


Ostale publikacije u obliku biltena:

- metodološke upute

- klasifikacije

- studije i analize


20,00

20,00
DISEMINACIJA PODATAKA IZ PUBLIKACIJA

1


Disketa 1,4 MB


10,00

10,00

2


ZIP-disketa 100 MB


50,00

50,00

3


Publikovani:
- do 30 stranica
- 31 do 60 stranica
- 61 do 100 stranica
- 101 do 300 stranica
- 301 do 400 stranica
- 401 stranica i više


5,00
8,00
12,00
20,00
35,00
50,00

5,00
8,00
12,00
20,00
35,00
50,00

Član 11.

Vrste i visina naknada za izvršene usluge utvrđena je prema s­ljedećem cjenovniku, i to

Red.

Br.

Opis usluge (vrste)

Cijena u KM za
korisnike u BiH

Cijena u EUR za
korisnike u inostranstvu

  STATISTIČKE USLUGE  
  USLUGE STRUČNIH ODJELA  
1 Sat rada stručnog odjela 20,00 20,00
USLUGE ODJELJENJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I DISEMINACIJU
1 Prijepis na disketu - po disketi 15,00 15,00
2 Prijepis na ZIP-disketu - po disketi 50,00 50,00
3 Prijepis na CD - po disku 40,00 40,00
4 Prijepis i slanje elektroničkom poštom (do 1,4 MB) 15,00 15,00
5 Obradna tabela sa jednim pokazateljem /po tabeli/
Obradna tabela sa dva ili više pokazatelja /po tabeli/
30,00
100,00
30,00
100,00


Član 12.

Pored naknada za obavljanje usluga utvrđenih u članu 11. ovog pravilnika Agencija može korisnicima usluga također zaračunati i druge stvarne troškove koji nisu navedeni u ovom pravilniku, ako je to posebno dogovoreno sa korisnikom.

Obračun usluga iz stava 1. ovog člana vršit će se na osnovu zaključenog ugovora, kojim će se utvrditi stvarna cijena obavljenih usluga.

Član 13.

Publikacije i usluge koji se daju na službeni zahtjev organa vlasti i drugih institucija Bosne i Hercegovine, daju se bez naknade.

Član 14.

Direktor Agencije može izuzetno, u pojedinačnim slučajevima publikacije ili usluge iz člana 10. i 11. ovog pravilnika dati naručiocu po nižoj cijeni ili bez naknade ako je to u interesu unaprijeđenja statističke djelatnosti.

III. NAČIN PLAĆANJA I EVIDENTIRANJE OBRAČUNATE NAKNADE

Član 15.

Naknade za obavljene usluge i publikacije Agencija naplaćuje u skladu sa Zakonom o trezoru institucija Bosne i Hercegovine (“Službene glasnik BiH“, broj 27/00).

Član 16.

Naknade se mogu uplaćivati u gotovom novcu u Agenciji ili uplatom putem pošte ili banke na Trezor.

Naknade uplaćene u gotovini, Agencija je dužna uplatiti na Trezor polaganjem na depozitni račun, kao pazar i to najkasnije narednog radnog dana.

Za prihode ostvarene u gotovini Agencija je dužna izdati račun korisniku.

Član 17.

Naknade za usluge navedene u članu 11. ovog pravilnika naplaćuju se unaprijed, a korisnik plaća naknadu na osnovu obavijesti o ukupnom iznosu naknade.

Član 18.

Naknade za publikacije navedene u članu 10. ovog pravilnika, korisnik (pravno lice) je dužan platiti u roku od 15 dana od dana dostave fakture.

Naknade iz stava 1. ovog člana korisnik (fizičko lice) dužan je platiti odmah po preuzimanju.

Član 19.

Za usluge i publikacije koje korisnik plaća putem pošte ili banke obavezan je dostaviti Agenciji dokaz o izvršenoj uplati.

Član 20.

Dokumentaciju iz Agencije korisnik može preuzeti na osnovu dokaza o plaćenom računu.

Svaki izdati račun evidentira se prema vrsti prodate publikacije i vrsti obavljene usluge.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.

Zahtjevi za davanje podataka podnešeni do dana stupanja na snagu ovog pravilnika koji nisu rješeni, rješit će se po odredbama ovog pravilnika

Član 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom glasniku BiH”.

Broj: 1015 / 06
24. aprila 2006 godine
Sarajevo

D i r e k t o r

Zdenko Milinović