Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

КОДЕКС ПРАКСЕ ЕВРОПСКЕ СТАТИСТИКЕ

КОДЕКС ПРАКСЕ ЕВРОПСКЕ СТАТИСТИКЕ

За националне статистичке институције и за статистичке институције Заједнице

Усвојен од Одбора за европски статистички систем 28. септембра 2011. Године

Предговор


ВИЗИЈА ЕВРОПСКОГ СТАТИСТИЧКОГ СИСТЕМА1

"Европски статистички систем ће бити свјетски лидер у пружању услуга у области статистичких информација и најзначајнији произвођач статистике за Европску унију и њене земље чланице. Ослањајући се на научне принципе и методе, Европски статистички систем ће израђивати и стално унапријеђивати програм хармонизованих европских статистика које су у основи демократских процеса и напретка друштва."

МИСИЈА ЕВРОПСКОГ СТАТИСТИЧКОГ СИСТЕМА

"Пружамо Еуропској унији, свијету и јавности независне и висококвалитетне информације о привреди и друштву на европском, националним и регионалним нивоима и омогућавамо да те информације буду на располагању свима за сврхе доношења одлука, истраживања и расправе."

За реализацију те мисије и визије, чланице Европског статистичког система залажу се за заједничку сарадњу и сталну интеракцију са корисницима у складу са начелима Кодекс праксе европске статистике и општим начелима управљања квалитетом, укључујући преданост руководства, партнерство, задовољство запослених и континуирано побољшање, уз интеграцију и хармонизацију.

Кодекс праксе европске статистике заснива се на 15 принципа који обухватају институционално окружење, статистичке производне процесе и статистичке резултате. Скуп показатеља добре праксе за сваки од принципа представља референцу за оцјену имплементације кодекса. Критеријуми квалитета за европске статистике дефинирани су у европском Закону о статистици2.


Статистичке институције3, које обухватају Комисију (Еуростат), националне статистичке заводе и друге националне институције одговорне за развој, производњу и дисеминацију европске статистике4, заједно са владама, министарствима и Европским савјетом, обавезују се на придржавање Кодекса.


Начела Кодекса праксе заједно са принципима општег оквира за управљањем квалитетом  представљају заједнички оквир квалитета у Европском статистичком систему.

1) Уредба (ЕС) 232/2009, члан 4

2) Уредба (ЕС) 232/2009, члан 12

3) Уредба (ЕС) 232/2009, чланови 4 и 5

4) Уредба (ЕС) 232/2009, члан 1. У Кодексу праксе, на „остале националне институције овлашћене за развој, производњу и дисеминацију европских статистика“ позива се као на „остале статистичке институције“.

Цијели документ може да се преузме овдје.

Имплементација Кодекса праксе европске статистике у БХАСу - самопроцјена и будуће активности