Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

ПРИНЦИПИ ЗВАНИЧНЕ СТАТИСТИКЕ

Статистичка комисија код УН - а је, с намјером да се помогне и стимулира процес развоја и хармонизације званичне статистике на државном и међународном нивоу и утврди улога званичне статистике и пруже опште смјернице за функционисање статистичких система, усвојила основне принципе званичне статистике. Статистичке агенције имају обавезу да се придржавају ових принципа.

Извод из извјештаја Статистичке комисије с посебне сједнице одржане у Неw Yорку од 11 - тог до 14. априла 1994. године. Службено обавјештење Савјета за економска и социјална питања, 1994.
Додатак 9.

Активности које је подузела Комисија.

59. Комисија је усвојила фундаменталне принципе официјелне статистике у складу са ЕЦЕ
одлуком

Ц(47), али са новом ревидираном преамбулом.

Принцип 1: Релевантност, непристрасност и једнака доступност
"Званима статистика је неопходан елемент информацијског система сваког демократског друштва; она даје влади, економији и јавности информације о стању на економском, демографском и друштвеном подручју, те на подручју околиша. У ову сврху, статистичке агенције морају прикупљати статистичке податке који задовољавају тест употребљивости код корисника и ставити их на располагање јавности, да би се испоштовало право грађана на јавну информацију."

Принцип 2: Професиони стандарди и етика
"Да би се одржало повјерење у званичну статистику, статистичке агенције треба да се строго држе професионалних обзира, укључујући научне принципе и професионалну етику при доношењу одлука о методама и процедурама прикупљања, обраде, похрањивању и презентацији статистичких података. "

Принцип 3: Одговорност и транспарентност
"Да би се омогућило исправно тумачење података, статистичке агенције треба да презентују статистичке информације у складу с научним стандардима што се тиче извора, метода и процедура статистике."

Принцип 4: Спречавање  злоупотребе
"Статистичке агенције имају право да коментаришу погрешна тумачења и злоупотребу статистике."

Принцип 5 : Ефикасност
"Подаци за статистичке сврхе се могу извлачити из свих врста извора, били они статистичке анкете или административне евиденције. Статистичке агенције врше избор извора у односу на квалитет, правовременост, цијену и оптерећеност испитаника."

Принцип 6: Статистичка повјерљивост
"Индивидуални подаци које прикупљају статистичке агенције за статистичко скупљање података, без обзира да ли се односе на физичка или правна лица, морају бити строго повјерљиви и употребљавају се искључиво у статистичке сврхе."

Принцип 7: Статистички закони
"Закони, регулативе/правила у оквиру којих статистички системи дјелују морају се саопштавати јавности."

Принцип 8: Координација
"Координација између статистичких агенција унутар држава је од пресудне важности за постизање конзистентности и ефикасности у статистичком систему."

Принцип 9: Међународни стандарди
"Употребом међународних концепта, класификација и метода од стране статистичких агенција у свакој земљи, промовише се конзистентност и ефикасност статистичког система на свим званичним нивоима. "

Принцип 10: Међународна сарадња
"Билатерална и мултилатерална кооперација у статистици доприноси побољшавању система званичне статистике у свим земљама."