Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Вијести

Резултати истраживања о задовољству корисника 2014


Резултате истраживања о задовољству корисника 2014 можете погледати овдје.

 

Плате - новембар 2014


Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa пo зaпoслeнoмe у прaвним лицимa БиХ зa нoвeмбaр 2014. изнoсилa je 823 KM, штo пoкaзуje нoминaлни пaд зa 1,8% у oднoсу нa дeцeмбaр 2013. гoдинe.
Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa зa нoвeмбaр 2014. у oднoсу нa исти мjeсeц прoшлe гoдинe je нижa зa 0,7%.

Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa пo зaпoслeнoмe у прaвним лицимa БиХ зa нoвeмбaр 2014. изнoсилa je 823 KM, штo пoкaзуje нoминaлни пaд зa 1,8% у oднoсу нa дeцeмбaр 2013. гoдинe.


Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa зa нoвeмбaр 2014. у oднoсу нa исти мjeсeц прoшлe гoдинe je нижa зa 0,7%.


Саопштење о плаћама можете погледати овдје.

 

Javni oglas za prijem menadžera projekta za EU grant

Javni oglas za prijem menadžera projekta za EU grant
Za potrebe realizacije EU granta koji je namijenjen za finansiranje aktivnosti Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini koji je sproveden u
2013g., Agencija za statistiku BiH raspisuje javni oglas za prijem vanjskog suradnika, grant menadžera.
Projekt menadžer za EU grant će raditi na određeno vrijeme na implementiranju finalne faze projekta u Agenciji za statistiku BiH, Zelenih beretki 26, Sarajevo.
Projekt menadžer se angažuje za obavljanje sljedećih poslova:
- Analiza i kontrola izvršenja finansijskog plana za EU granta u skladu sa EU pravilima
- Nadgledanje o usklađenosti finansijskih aktivnosti sa domaćom regulativom
- Praćenje i evidentiranje aktivnosti na terenu radi pripreme izvještaja; pripremati finansijski izvještaj
- Priprema obračuna za isplatu naknada suradnicima angažovanih po osnovu granta
- Priprema i sprovođenje tenderskih procedura u skladu sa EU pravilima granta
- Priprema i izrada narativnog izvještaja u sukladnu sa EU pravilima granta
- Priprema, evidencija i arhiviranje propisane dokumentacije
Uslovi: VSS odgovarajuće struke, iskustvo na realizaciji EU i sličnih projekata, poznavanje EU finansijskih propisa, odlične organizacione i komunikacione sposobnosti;
odlično znanje engleskog jezika
Kandidati trebaju dostaviti CV sa pratećim pismom i dokazom o završenom fakultetu, elektronskom poštom na adrese: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели i
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .
Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije biće pozvani na razgovor.
Rok za podnošenje prijava je 11.01.2014g.

Javni oglas za prijem menadžera projekta za EU grant

 

Za potrebe realizacije EU granta koji je namijenjen za finansiranje aktivnosti Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini koji je sproveden u 2013g.,  Agencija za statistiku BiH raspisuje javni oglas za prijem vanjskog suradnika, grant menadžera.

Projekt menadžer za EU grant će raditi na određeno vrijeme na implementiranju finalne faze projekta u Agenciji za statistiku BiH, Zelenih beretki 26, Sarajevo.

 

Projekt menadžer se angažuje za obavljanje sljedećih poslova:

-          Analiza i  kontrola izvršenja finansijskog plana za EU granta u skladu sa EU pravilima

-          Nadgledanje o usklađenosti finansijskih aktivnosti sa domaćom regulativom 

-          Praćenje i evidentiranje aktivnosti na terenu radi pripreme izvještaja; pripremati finansijski izvještaj

-          Priprema obračuna za isplatu naknada suradnicima angažovanih po osnovu granta

-          Priprema i sprovođenje tenderskih procedura u skladu sa EU pravilima granta

-          Priprema i izrada narativnog  izvještaja u sukladnu sa EU pravilima granta

-          Priprema, evidencija i arhiviranje propisane dokumentacije  

 

Uslovi:    VSS odgovarajuće struke, iskustvo na realizaciji EU i sličnih projekata,  poznavanje EU finansijskih propisa, odlične organizacione i komunikacione sposobnosti;

                odlično znanje engleskog jezika 

 

Kandidati trebaju dostaviti CV sa pratećim pismom i dokazom o završenom fakultetu, elektronskom poštom na adrese: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели i Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije biće pozvani na razgovor.

 

Rok za podnošenje prijava je 11.01.2015g.

 


 

   

Počelo provođenje Ankete o potrošnji domaćinstava u Bosni i Hercegovini u 2015. godini

Sarajevo: 30. 12. 2014.

 

Počelo provođenje Ankete o potrošnji domaćinstava u Bosni i Hercegovini u 2015. godini

 

 

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine će, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, u 2015. godini provesti četvrtu po redu Anketu o potrošnji domaćinstava u BiH.

 

Anketa će se na terenu provoditi tokom cijele 2015. godine na reprezantativnom uzorku od oko 7.500 slučajno odabranih domaćinstava iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Izabrana domaćinstva su podijeljena u mjesečne uzorke, a njihovo anketiranje će izvršiti od strane statističkih institucija akreditirani anketari i supervizori. Za potrebe Ankete već je angažovan  71 anketar i 20 supervizora koji su započeli terenski rad, juče (u ponedjeljak,  29.12.2014. godine), sa ciljem da ostvare prve kontakte s domaćinstvima iz uzorka za januar 2015. i podijele anketne upitnike. Rad na terenu će se završiti u januaru 2016. godine kada će se anketirati domaćinstva iz uzorka za decembar 2015. godine.

 

Glavni cilj i svrha Ankete o potrošnji domaćinstava su dobijanje podataka o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH, osnovnim demografskim i socio-ekonomskim karakteristikama njihovih članova, uslovima stanovanja, izvorima i veličini prihoda, investicijama, socijalnoj uključenosti, zdravlju i slično.

 

Da bi se dobila kompletna slika o potrošnji domaćinstava, anketom se prikupljaju podaci o izdacima za hranu i piće, stanovanje, namještaj, odjeću i obuću, zdravstvo, prijevoz, komunikacije, rekreaciju, kulturu i obrazovanje, o drugim proizvodima i uslugama, kao i informacije o članovima domaćinstva (veza sa nosiocem domaćinstva, starosna dob, bračni status, obrazovanje, status aktivnosti, područje djelatnosti), kao i podaci o karakteristikama stanovanja,  izvorima i veličini prihoda, investicijama, socijalnoj uključenosti, zdravlju i slično.

 

Navedeni rezultati će služiti kao podloga za kvalitetno kreiranje i provođenje socio-ekonomskih politika na svim nivoima društvenog organiziranja. Pored toga, rezultati Ankete će se koristiti i u stručne, statističke svrhe za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena kao mjere inflacije u državi i izračunavanje bruto domaćeg proizvoda prema rashodnoj metodi,  te za akademske svrhe.

 

Ankete o potrošnji u domaćinstvima provede se, svake četiri godine, u skladu sa međunarodnim standardima i metodološkim preporukama EUROSTAT-a što omogućava međunarodnu uporedivost podataka. Anketa o potrošnji domaćinstava, prvi put u Bosni i Hercegovini, provedena je 2004. godine, zatim 2007. i zadnja 2011. godine.

 

Podaci dobijeni Anketom prezentiraju se u agregiranom obliku, čime je u skladu sa odredbama Zakona o statistici BiH u potpunosti osigurana tajnost ličnih podataka o domaćinstvima i osobama. Agencije za statitiku BiH, moli građane Bosne i Hercegovine da učestvuju u Anketi, ukažu povjerenje anketarima, i doprinesu kvalitetu rezultata.

 

Rezultate ankete iz 2011. godine možete pogledati ovdje.

 

 

http://www.bhas.ba/saopstenja/2014/BHAS_HBS_BH_dv5-2.pdf

 

 

 

Плате - октобар 2014


Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa пo зaпoслeнoмe у прaвним лицима БиХ зa октобар 2014. изнoсилa je 834 KM, штo пoкaзуje нoминaлни пaд зa 0,4% у oднoсу нa дeцeмбaр 2013. гoдинe.


Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa зa октобар 2014. у oднoсу нa исти мjeсeц прoшлe гoдинe je пoрaслa зa 0,1%.


Саопштење о плаћама можете погледати овдје.

   

Страна 34 од 44