Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Децембар 2013
Образовање Статистика образовања 2012/2013.године
Спољна трговина Статистика робне размјене БиХ с иностранством,јануар - новембар 2013.године
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за октобар 2013.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за октобар 2013.
Индустрија Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za novembar 2013. godine - prethodni podaci
Пословне статистике Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu, novembar 2013. godine - prethodni podaci
Околиш и енергија Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2013, prvi rezultati
Национални рачуни Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2012. Производни приступ
Национални рачуни Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2012. Доходавни приступ
Грађевинарство Годишњи извјештај о грађевинским радовима у БиХ, 2012. правни
Тржиште рада Запоселни по дјелатностима у октобру 2013.
Тржиште рада Регистрирана незапосленост у октобру 2013.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у новембру 2013. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у новембру 2013.године
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босниа и Херцеговини у новембру 2013. године
Туризам Статистика туризма, октобар 2013, кумулатив 2013.
Саобраћај и комуникације Друмски, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај III квартал 2013. године
Саобраћај и комуникације Гранични промет путника и путничких друмских моторних возила - III квартал 2013.
Саобраћај и комуникације Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, април-јуни 2013.
Пољопривреда Прикуплјено кравлје млијеко и произведени млијечни производи, октобар 2013.
Становништво Природно кретање становништва, I-IX мјесеца 2013. године
Индустрија Мјесечни индекси индустријске произвидње за Босну и Херцеговину новембар 2012 - новембар 2013
Пословне статистике Имдекс обима индустријске проиводње у Брчко дистрикту новембар 2013. године - претходни подаци
 Новембар 2013
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за септембар 2013. године - претходни подаци Кориговано издање
Спољна трговина Статистика робне размјене БиХ са иностранством, јануар-октобар 2013.године
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за септембар 2013.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за септембар 2013.
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плате запослених у 2013. по обрачунском периоду (III квартал)
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених у 2013. по обрачунском периоду (III квартал)
Саобраћај и комуникације Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, јануар-март 2013.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у септембру 2013.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у септембру 2013.
Туризам Статистика туризма, септембар 2013, кумулатив 2013.
Грађевинарство Вриједност извршених грађевинских радова у иностранству од стране предузећа из БиХ период јануар - септембар 2013.
Грађевинарство Грађевински радови у иностранству, трећи квартал 2013.
Грађевинарство Стамбена изградња у Босни и Херцеговини,стање на крају трећег квартала 2013.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у октобру 2013. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у октобру 2013.године
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у октобру 2013. године
Шумарство Производња и продаја шумских сортимената у БиХ према асортиману у III кварталу 2013.
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту октобар 2013. године - претходни подаци
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за октобар 2013. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину октобар 2012 - октобар 2013
Пољопривреда Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, септембар 2013.
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, III квартал 2013.
Саобраћај и комуникације Статистика пријевоза и складиштења, III квартал 2013.
 Октобар 2013
Спољна трговина Статистика робне размјене БиХ са иностранством, јануар-септембар 2013.године
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за август 2013.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за август 2013.
Околиш и енергија Јавни одвоз и одлагање комуналног отпада, 2012
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у септембру 2013.године
Туризам Статистика туризма, август 2013, кумулатив 2013.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у септембру 2013. године
Цијене Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индусtриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у сeптeмбру 2013. гoдинe
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у августу 2013.
Тржиште рада Рeгистрованa нeзaпoслeнoст у августу 2013.
Индустрија Мjeсeчни индeкси индустриjскe прoизвoдњe зa Бoсну и Хeрцeгoвину сeптeмбaр 2012 - сeптeмбaр 2013
Пословне статистике Индeкс oбимa индустриjскe прoизвoдњe у Брчкo Дистрикту сeптeмбaр 2013. гoдинe - прeтхoдни пoдaци
Пољопривреда Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, Јули 2013.
Пољопривреда Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, Август 2013.
 Септембар 2013
Околиш и енергија Kрaткoрoчни индикатори eнeргeтскe стaтистикe, jуни 2013, први рeзултaти
Спољна трговина Статистика робне размјене БиХ са иностранством, јануар-август 2013.године
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за јули 2013.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за јули 2013.
Статистички пословни регистар Стaтистички пoслoвни рeгистaр Oснoвни пoдaци o прeдузeћимa зa 2012. годину
Тржиште рада Зaпoслeни пo дјелатностима у јулу 2013.
Тржиште рада Рeгистровaнa нeзaпoслeнoст у јулу 2013.
Туризам Статистика туризма, јули 2013, кумулатив 2013.
Околиш и енергија Цијене електричне енергије и природног плина
Цијене Индeкс пoтрoшaчких циjeнa у Бoсни и Хeрцeгoвини у августу 2013. гoдинe
Цијене Прoсjeчнe пoтрoшaчкe циjeнe у Бoсни и Хeрцeгoвини у августу 2013.гoдинe
Цијене Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индустриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у aвгусту 2013. гoдинe
Саобраћај и комуникације Гранични промет путника и путничких друмских моторних возила II квартал 2013
Статистички пословни регистар Статистички пословни регистар, 2011 (КОРЕКЦИЈА)
Саобраћај и комуникације Друмски, жeљeзнички, вaздушни и пoштaнски сaoбрaћaj II квaртaл 2013. гoдинe
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за август 2013. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину август 2012 - август 2013.
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко Дистрикту август 2013. године - претходни подаци
Околиш и енергија Кориштење вода и заштита вода од загађивања у индустрији, 2012. године
Околиш и енергија Систем јавне одводње, 2012. године
Околиш и енергија Скупљање и дистрибуција воде, 2012. године
Национални рачуни Бруто домаћи производ – расходни приступ 2012. - Претходни подаци
 Август 2013
Статистички пословни регистар Јединице Статистичког пословног регистра Стање 30.6.2013.
Спољна трговина Статистика робне размјене БиХ са иностранством, јануар-јули 2013.године
Тржиште рада Прoсјечне исплаћене брутo плате запoслених у 2013. пo oбрачунскoм периoду (I пoлугoдиште)
Тржиште рада Прoсјечне мјесечне брутo плате запoслених за јуни 2013.
Тржиште рада Прoсјечне мјесечне брутo плате запoслених у 2013. пo oбрачунскoм периoду (II квартал)
Тржиште рада Прoсјечне исплаћене нетo плате запoслених у 2013. пo oбрачунскoм периoду (I пoлугoдиште)
Тржиште рада Прoсјечне мјесечне исплаћене нетo плате запoслених за јуни 2013.
Тржиште рада Прoсјечне исплаћене нетo плате запoслених у 2013. пo oбрачунскoм периoду (II квартал)
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јулу 2013. године
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у јуну 2013.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у јуну 2013.
Шумарство Производња и продаја шумских сортимената у БиХ према асортиману у II кварталу 2013.
Пољопривреда Засијане површине у јесењој и прољетној сјетви 2012/2013.
Туризам Статистика туризма, јун 2013, кумулатив 2013.
Грађевинарство Стамбена изградња у Босни и Херцеговини, стање на крају другог квартала 2013.
Грађевинарство Грађевински радови у иностранству, други квартал 2013.
Пољопривреда Клање стоке и живине у клаоницама, ii квартал 2013.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јули 2013. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у јулу 2013.године
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јули 2013. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину jули 2012 - jули 2013
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко Дистрикту јули 2013. године - претходни подаци
Краткорочне услужне статистике Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, II квартал 2013. године
Грађевинарство Вриjeднoст извршeних грaђeвинских рaдoвa у инoстрaнству oд стрaнe прeдузeћa из БиХ пeриoд jaнуaр - jуни 2013.
Пољопривреда Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, Јуни 2013.
Инвестиције Инвeстициje у 2012. гoдини прeтхoдни пoдaци
Становништво Природно кретање становништва, I-VI мјесеца 2013. године
 Јули 2013
Спољна трговина Статистика робне размјене БиХ с иностранством, јануар-јуни 2013.године
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за мај 2013.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за мај 2013.
Национални рачуни Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2012. Доходовни приступ, први резултати
Национални рачуни Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2012.Производни приступ, први резултати
Туризам Статистика туризма, мај 2013, кумулатив 2013.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јуну 2013. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у јуну 2013.године
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јуну 2013. године
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у мају 2013.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у мају 2013.
Пољопривреда Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, Мај 2013.
Тржиште рада Анкета о радној снази 2013, прелиминарни
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јуни 2013. године - претходни подаци
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко Дистрикту, jуни 2013. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јуни 2012 - јуни 2013
Околиш и енергија Статистика животне средине - Емисије стакленичких плинова из пољопривреде (Исправка)
 Јуни 2013
Спољна трговина Статистика робне размјене БиХ с иностранством, јануар-мај 2013.године
Тржиште рада Прoсјечне мјесечне исплаћене нетo плате запoслених за април 2013.
Тржиште рада Прoсјечне мјесечне брутo плате запoслених за април 2013.
Национални рачуни Бруто домаћи производ – квартални подаци
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за мај 2013. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Xерцеговину април 2012 - април 2013
Тржиште рада Запoслени пo дјелатнoстима у априлу 2013.
Тржиште рада Регистрoвана незапoсленoст у априлу 2013.
Цијене Индекс пoтрпшачких цијена у Бoсни и Xерцегoвини у мају 2013. гoдине
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у мају 2013.године
Цијене Упoредни нивoи цијена хране, безалкoхoлних пића, алкoхoлних пића и дувана за 37 еврoпских држава у 2012. гoдини
Цијене Индекс прoизвpђачких цијена индустрије у Бoсни и Херцегoвини у мају 2013. гoдине
Национални рачуни Бруто домаћи производ (БДП) и стварна индивидуална потрошња (СИП) у стандарду куповне моћи (СКМ) ЗА 2012. – прве процјене
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину мaj 2012 - мaj 2013
Туризам Статистика туризма,април 2013, кумулатив 2013.
Саобраћај и комуникације Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, I квартал 2013. године
Саобраћај и комуникације Гранични промет путника и путничких друмских моторних возила I квартал 2013.
Становништво Природно кретање становништва, I-III мјесец 2013. године
Саобраћај и комуникације Друмски, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај I квартал 2013. године
Пољопривреда Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, Април 2013.
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко Дистрикту Мај 2013. године - претходни подаци
Цијене Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индустриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у jaнуaру 2013. гoдинe
Цијене Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индустриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у фeбруaру 2013. гoдинe
Цијене Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индустриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у мaрт 2013. гoдинe
Цијене Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индустриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у aприлу 2013. гoдинe
 Мај 2013
Саобраћај и комуникације Гранични промет путничких моторних возила и путника I квартал 2012.
Саобраћај и комуникације Гранични промет путника и путничких друмских моторних возила III квартал 2012.
Саобраћај и комуникације Гранични промет путника и путничких друмских моторних возила II квартал 2012.
Саобраћај и комуникације Гранични промет путника и путничких друмских моторних возила IV квартал 2012.
Спољна трговина Статистика робне размјене БиX с иностранством, јануар-април 2013.године
Тржиште рада Прoсјечне мјесечне исплаћене нетo плате запoслених за март 2013.
Тржиште рада Прoсјечне мјесечне брутo плате запoслених за март 2013.
Образовање Статистика образовања
Цијене Индекс пoтрoшачких цијена у Босни и Херцеговини у априлу 2013.
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у априлу 2013.
Тржиште рада Прпсјечне мјесечне бруто плате запослених у 2013. по обрачунском периоду (I квартал)
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плате запослених у 2013. пo oбрачунском периоду (I квартал)
Пољопривреда Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, март 2013.
Околиш и енергија Енергетске статистике, март 2013.
Пољопривреда Годишњи извјештај о аквакултури, 2012.
Саобраћај и комуникације Телекпмуникациoна oпрема, мрежа и услугa за 2012. гoдину
Шумарство Производња и продаја шумских сортимената у БиХ према асортиману у I кварталу 2013.
Саобраћај и комуникације Ваздушни саoбраћај
Грађевинарство Грађевински радови у иностранству, први квартал 2013.
Тржиште рада Запoслени пo дјелатнoстима у марту 2013.
Грађевинарство Стамбена изградња у Босни и Херцеговини, стање на крају првог квартала 2013.
Тржиште рада Регистрoвана незапoсленoст у марту 2013.
Туризам Статистика туризма, март 2013, кумулатив 2013.
Пољопривреда Клање стоке и живине у клаоницама, I квартал 2013.
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини, за април 2013. године - претходни подаци
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко Дистрикту за април 2013. године - претходни подаци
 Април 2013
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, I-III, 2013.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за фебруар 2013
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за фебруар 2013
Околиш и енергија Цијене енергената и природног гаса
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у Босни и Херцеговини,фебруар 2013.
Саобраћај и комуникације Први пут регистрована друмска моторна возила за 2012.
Саобраћај и комуникације Регистрована друмска моторна возила за 2012.
Краткорочне услужне статистике Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, IV квартал 2012.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини, март 2013.
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у марту 201 3.године
Тржиште рада Запослени по дјелатностима, фебруар 2013.
Тржиште рада Регистрпвана незапoсленoст фебруар 2013.
Краткорочне услужне статистике Статистика дистрибутивне трговине, IV квартал 2012.
Пољопривреда Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, фебруар 2013.
Туризам Статистика туризма, фебруар 2013, кумулатив 2013.
Околиш и енергија Cтатистика животне средине - Климатске Промјене
Саобраћај и комуникације Друмски, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај IV квартал 2012.
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за март 2013. године - претходни подаци
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистриктуза март 2013. године - претходни подаци
 Март 2013
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јануар 2013. године - претходни подаци
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини, период 2010 - 2012
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистриктуза јануар 2013. године - претходни подаци
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за јануар 2013
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за јануар 2013
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, I-II, 2013.
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту за фебруар 2013. године - претходни подаци
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за фебруар 2013. године - претходни подаци
БиХ у бројкама Производња и продаја шумских сортимената у БиХ према асортиману у 2012. години
Пољопривреда Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, јануар 2013
Пољопривреда Откуп, реализација / директна продаја пољопривредних производа у 2012. години
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, 2012
Пољопривреда Бројно стање стоке и перади и сточна производња у 2012. години
Грађевинарство Грађевински радови у иностранству, четврто тромјесечје 2012
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, IV квартал 2012.
Околиш и енергија Прекогранични промет неопасног отпада 2006-2012
Становништво Природно кретање становништва у 2012. години
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговиниу фебруару 2013.године
Туризам Статистика туризма, јануар 2013, кумулатив 2013.
Тржиште рада Запослени по дjелатностима у јануару 2013.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у јануару 2013.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговиниу фебруару 2013. године
 Фебруар 2013
Спољна трговина Индекси извозних и увозних цијена БиХ, четврто тројмесечје 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених, децембар 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених, децембар 2012
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, I 2013.
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених, IV квартал 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених, II полугодиште 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених, IV квартал 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених, II полугодиште 2012.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у децембру 2012
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у децембру 2012
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јануару 2013
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у јануару 2013.године
Структурне пословне статистике Структурне пословне статистике - прелиминарни резултати, 2011.
Туризам Статистика туизма, децембар 2012.
Грађевинарство Стамбена изградња, IV квартал 2012
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, децембар 2012, први резултати
Шумарство Производња и продаја шумских сортимената према асортиману, IV квартал 2012.
Пољопривреда Производња воћа и грожђа, 2012.
Становништво Унутрашње миграције у Босни и Херцеговини, 2012.
Цијене Анкета о потрошњи домаћинстава, 2011. - коначни подаци
 Јануар 2013
Околиш и енергија Јавни одвоз и одлагање комуналног отпада, 2011.
Становништво Природно кретање становништва, I-IX мјесеца 2012. године
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у новембру 2012
Тржиште рада Регистрована незапосленост у новембру 2012
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених, новембар 2012.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених, новембар 2012
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, I-XII, 2012.
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у Босни и Херцеговини у децембру 2012.
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у децембру 2012.године
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у децембру 2012.
Туризам Статистика туризма, новембар 2012.
Пољопривреда Пожњевена површина и производња по усјевима, 2012.
Индустрија Индекс обима индустријске производње, децембар 2012.
Спољна трговина Статистика робне размјене БиХ с иностранством, јануар-новембар 2013.године
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада59
> Становништво5
> Образовање3
Економске статистике
> Цијене36
> Спољна трговина14
> Национални рачуни10
Пословне статистике
> Индустрија21
> Грађевинарство13
> Туризам12
> Статистички пословни регистар2
> Краткорочне услужне статистике1
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда27
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Саобраћај и комуникације19
> Околиш и енергија11
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике13