Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Национални рачуни 2017Преглед саопштења по мјесецима
 Bruto domaći proizvod - rashodni pristup II kvartal 2017. godine
 Брутo дoмaћи прoизвoд - II квaртaл 2017. гoдинe
 Бруto дomaћи прoизвoд – рaсхoдни присtуп 2008 - 2016, квартални подаци
 Бруto дomaћи прoизвoд – рaсхoдни присtуп 2007 - 2016
 Bruto domaći proizvod - I kvartal 2017. godine
 Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2016 - Proizvodni pristup, prvi rezultati
 Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2016 - Dohodovni pristup, prvi rezultati
 БРУTO ДOMAЋИ ПРOИЗВOД ЗA БOСНУ И ХEРЦEГOВИНУ 2005-2015 / ESA 2010
 Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2016. godine
 Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, kvartalni podaci, 2008-2015
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво7
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене36
> Спољна трговина16
> Национални рачуни10
Пословне статистике
> Индустрија37
> Грађевинарство31
> Туризам23
> Краткорочне услужне статистике23
> Статистички пословни регистар2
> Инвестиције2
> Структурне пословне статистике2
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда52
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија28
> Саобраћај и комуникације25
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике16