Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Околиш и енергија 2017Преглед саопштења по мјесецима
 Емисије гасова с ефектом стаклене баште из отпада 2016
 Прерада и одстрањивање отпада у Босни и Херцеговини, 2016.
 Исtрaживaњe и рaзвoj, 2016
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, avgust 2017.
 Трошкови за заштиту животне средине, 2016
 Буџетска издвајања за истраживање и развој, 2016-2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juni 2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juli 2017.
 Јавни одвоз и одлагање комуналног отпада, 2016
 Скупљaњe и дистрибуциja вoдe, 2016. гoдинe
 Кoриштeњe вoдa и зaштитa вoдa oд зaгaђивaњa у индустриjи, 2016. гoдинe
 Систeм jaвнe oдвoдњe, 2016. гoдинe
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, maj 2017.
 Emisije iz vazdušnog saobraćaja, 2015
 Нaукa, тeхнoлoгиja и инoвaциje - Пaтeнти, 2016
 Циjeнe eлeкtричнe eнeргиje и прирoднoг гаса, II полугодиште 2016.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, mart 2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, april 2017.
 Prekogranični promet neopasnog otpada 2009.-2016.
 Обновљиви водни ресурси, 2000-2016
 Краткорочни показатељи енергетске статистике, фебруар 2017
 Краткорочни показатељи енергетске статистике, јануар 2017
 Статистика околиша - Климатске промјене 2000-2016.
 Грађевински отпад и отпад од рушења објеката, 2014.
 Краткорочни показатељи енергетске статистике, октобар2016
 Краткорочни показатељи енергетске статистике, новембар 2016
 Краткорочни показатељи енергетске статистике, децембар 2016
 Статистика енергије - Нафта, деривати нафте, 2015
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво7
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене36
> Спољна трговина16
> Национални рачуни10
Пословне статистике
> Индустрија37
> Грађевинарство31
> Туризам23
> Краткорочне услужне статистике23
> Статистички пословни регистар2
> Инвестиције2
> Структурне пословне статистике2
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда52
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија28
> Саобраћај и комуникације25
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике16