Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Околиш и енергија 2018Преглед саопштења по мјесецима
 Јавни одвоз и одлагање комуналног отпада, 2017
 Систем јавне одводње, 2017. године - ИСПРАВКА
 Скупљање и дистрибуција воде, 2017. године
 Коришћење вода и заштита вода од загађивања у индустрији, 2017. године
 Нaукa, teхнoлoгиja и инoвaциje - Пateнtи, 2017
 Cijene električne energije i prirodnog plina, II polugodište 2017.
 Емисије стакленичких гасова из пољопривреде 2017
 НAУКA, TEХНOЛOГИJA И ИНOВAЦИJE - ИНOВATИВНE AКTИВНOСTИ ПРEДУЗEЋA, 2014-2016
 Otpad iz proizvodnih i uslužnih djelatnosti, 2016.
 Obnovljivi vodni resursi, 2000-2017
 Klimatske promjene 2000-2017.
 Прeкoгрaнични прomet нeoпaснoг otпaдa 2017
 Ukupni energetski bilans, BiH, 2014-2016
 UN CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA - Odabrani indikatori za mjerenje napretka u Bosni i Hercegovini
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, oktobar 2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, novembar 2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2017.
 Statistika energije 2016 - Električna i toplotna energija
 Statistika energije 2016 - Prirodni plin
 Statistika energije 2016 - Ugalj, Koks
 Statistika energije 2016 - Nafta, derivati nafte
 Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2017.
 Домаћа потрошња материјала, 2015-2016
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада58
> Образовање6
> Становништво5
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене30
> Спољна трговина15
> Национални рачуни11
Пословне статистике
> Индустрија32
> Грађевинарство29
> Туризам21
> Краткорочне услужне статистике17
> Структурне пословне статистике2
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда52
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Саобраћај и комуникације26
> Околиш и енергија24
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике14