Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Становништво 2017Преглед саопштења по мјесецима
 Природно кретање становништва и бракови, I-IX мјесец 2017. године
 Природно кретање становништва и бракови, I-VI мjeсeц 2017. године
 Свjeтски дaн стaнoвништвa 11.07.2017.
 Природно кретање становништва и бракови, I-III мjeсeц 2017. године
 Aнкeta o пotрoшњи дomaћинсtaвa 2015 - ИСПРAВКA
 Природно кретање становништва и бракови у 2016. години
 Унутрашње миграције у Босни и Херцеговини за 2016. годину
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво7
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене36
> Спољна трговина16
> Национални рачуни10
Пословне статистике
> Индустрија37
> Грађевинарство31
> Туризам23
> Краткорочне услужне статистике23
> Статистички пословни регистар2
> Инвестиције2
> Структурне пословне статистике2
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда52
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија28
> Саобраћај и комуникације25
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике16